ANALYTICKÉ PRÁCE pre rok 2015

Pracovisko: Hydrochemické laboratórium


Cenovú ponuku Vám spracujeme v priebehu dňa na základe Vašich požiadaviek, ktoré nám môžete zaslať na náš e-mail alebo nás možte telefonicky kontaktovať.

Filter:   
Akreditované skúšky
01Reakcia vody pH
02Elektrolytická vodivosť
03Rozpustené látky sušené pri 105°C
04Rozpustené látky žíhané pri 550°C
05Rozpustené anorganické soli (RAS)
06Nerozpustené látky sušené pri 105°C
07Nerozpustené látky žíhané pri 550°C
08BSK5 - biochemická spotreba kyslíka *1
09Chemická spotreba kyslíka dvojchrómanom draselným CHSKCr
10Chemická spotreba kyslíka manganistanom draselným CHSKMn
11Celkový dusík *2
12Organický dusík *3
13Amónne ióny NH4+
14Dusitany NO2-
15Dusičnany NO3-
16Celkový fosfor Pcelk
17Fosforečnany PO43-
18Oxid fosforečný P2O5
19Extrahovateľné látky NEL
20Nepolárne extrahovateľné látky (gravimetricky/ v IČ oblasti) NEL
21Aniónové tenzidy (PAL - A)
22Celková alkalita - KNK 4,5 (8,3)
23Vápnik Ca
24Horčík Mg
25Celková tvrdosť
26Celkové železo Fe
27Mangán Mn
28Zinok Zn
29Meď Cu
30Nikel Ni
31Escherichia coli
32Koliformné baktérie
33Enterokoky
34Kultivovateľné mikroorrganizmy pri 22°C
35Kultivovateľné mikroorrganizmy pri 36°C
Filter:   
Neakreditované skúšky
01Teplota t
02Zákal
03Pach
04Farba
05Celkové látky pri 105°C
06Celkové látky pri 550°C
07Strata žíhaním pri 550°C
08Celková sušina %
09Ortofosforečnanový fosfor 
10Tuky a oleje rastlinného a živočíšneho pôvodu 
11Fenoly
12Chloridy Cl-
13Voľný/celkový chlór *5
14Sírany
15Rozpustený kyslík
16Acidita - ZNK 8,3 (4,5)
17Usaditeľné látky - sediment po 30 min.
18Kalový index *5
19Agresivita vody podľa Heyera
20Hydrogénuhličitany HCO3-
21Uhličitany CO32-
22Hliník Al
23Chróm Cr
24Olovo Pb
25Striebro Ag
26Cín Sn
27Sodík Na

Poznámky:


Vykonávame tiež: Termíny expedície výsledkov:
Ceny za rozbory vo vyššie uvedenej tabuľke sa môžu upraviť aj na základe dohody (o 5-20%) a to podľa počtu vzoriek, zabezpečenia odberov, podmienok dodania výsledkov a pod.
V cenách sú zahrnuté všetky potrebné náklady na vykonanie analýz vody (spotrebný materiál, chemikálie, sklo, štandardy), náklady na akreditáciu a medzilaboratórne porovnávacie skúšky a všetky poplatky spojené s prevádzkou akreditovaného laboratória.

Cenník vo formáte pdf

Cenník rozboru pitnej vody
Cenník rozboru odpadovej vody
Cenník rozboru bazénovej vody
Cenník rozboru kotlovej vody
Cenník život rýb