Fyzikálno-chemické ukazovatele pitnej vody


Druh limitu sa ustanovuje ako najvyššia medzná hodnota (NMH), medzná hodnota (MH), indikačná hodnota (IH) alebo odporúčaná hodnota (OH). Limit sa vzťahuje na hromadné zásobovanie pitnou vodou (HZ), individuálne zásobovanie (IZ) a na balenú pitnú vodu (BPV), ak nie je ustanovené inak.
Nižšie uvedené limity pitnej vody sú v zmysle Nariadenie vlády SR č. 354/2006 doplnené o Nariadenie vlády SR č. 496/2010.

Anorganické ukazovatele


Ukazovateľ Limit Jednotka Druh limitu
Sb - Antimón 0,005 mg/l NMH
As - Arzén 0,010 mg/l NMH
B - Bór 0,300 mg/l NMH
BrO3- - Bromičitany 0,010 mg/l NMH
NO3- - Dusičnany 50 mg/l NMH
NO2- - Dusitany 0,500 mg/l NMH
F- - Fluoridy 1,500 mg/l NMH
Cr - Chróm 0,050 mg/l NMH
Cd - Kadmium 0,003 mg/l NMH
CN- - Kyanidy 0,030 mg/l NMH
Cu - Meď 1,000 mg/l MH
Ni - Nikel 0,020 mg/ NMH
Pb - Olovo 0,010 mg/l NMH
Hg - Ortuť 0,001 mg/l NMH
Se - Selén 0,010 mg/l NMH
Ag - Striebro 0,050 mg/l NMH


Organické ukazovatele


Ukazovateľ Limit Jednotka Druh limitu
AA Akrylamid 0,1 µg/l NMH
C2H3Cl - Vinylchlorid 0,5 µg/l NMH
C6H6 - Benzén 1,0 µg/l NMH
Poznámka: Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu (napr. z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacih na úpravu, výrobu a distribúciu pitnej vody.

Mikrobiologické a biologické ukazovatele pitnej vody


Ukazovateľ Limit Jednotka Druh limitu
EC - Escherichia coli   KTJ  
0 v  10ml IZ
0 v 100ml HZ
0 v 250ml BPV
KB - Koliformné baktérie   KTJ  
0 v  10ml IZ
0 v 100ml HZ
0 v 250ml BPV
EK - Enterokoky   KTJ  
0 v  10ml IZ
0 v 100ml HZ
0 v 250ml BPV
PA - Pseudomonas aeruginosa   KTJ  
0 v 250ml BPV
KM22 - Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C   KTJ  
500 v 1ml IZ
200 v 1ml HZ
100 v 1ml BPV
KM37 - Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C   KTJ  
100 v 1ml IZ
50 v 1ml HZ
20 v 1ml BPV
BB - Bezfarebné bičíkovce 10 jedince/ml MH-HZ
50 jedince/ml MH-IZ
ŽO - Živé organizmy 0 jedince/ml MH-HZ
0 jedince/ml MH-IZ
VL - Vláknité baktérie 0 jedince/ml MH-HZ
0 jedince/ml MH-IZ
Mikromycéty 0 jedince/ml MH-HZ
0 jedince/ml MH-IZ
MO - Mŕtve organizmy 30 jedince/ml MH-HZ
ŽMB - Železité a magánové baktérie 10 pokryvnosť v % MH-HZ
10 pokryvnosť v % MH-IZ
AB - Abiosestón 10 pokryvnosť v % MH-HZ
10 pokryvnosť v % MH-IZ
CP - Clostridium perfringens   KTJ  
0 v 100ml IH


Látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiadúca


Ukazovateľ Limit Jednotka Druh limitu
Mg2+ - Horčík 10,0 - 30,0 mg/l OH
125 mg/l MH
Ca2+ - Vápnik > 30,0 mg/l OH
Ca2+ + Mg2+ - Vápnik a Horčík 1,1 - 5,0 mmol/l OH


Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty


Ukazovateľ Limit Jednotka Druh limitu
Cl2 - Voľný chlór 0,30 mg/l MH
ClO2 - Chlórioxid 0,20 mg/l MH
Cl2 - Chloritan 0,20 mg/l NMH
CHCl3 - Chloroform 0,04 mg/l MH
Poznámka: Vzťahuje sa na obsah voľného chlóru po úprave vody. Ak sa voda dezinfikuje chlórom, musí byť minimálna hodnota v distribučnej sieti 0,05 mg/l.