AQUASECO je hydrochemické akreditované laboratórium so sídlom v Ivanke pri Dunaji, ktoré vzniklo v roku 1991. Vykonáva predovšetkým rozbory odpadových vôd, pitných vôd a bazénových vôd na základe certifikátov. Taktiež sa zaoberá konzultačnou a poradenskou činnosťou v tejto oblasti.

Akreditované rozbory vôd sú vykonávané vo vlastných priestoroch a vo vlastnom laboratóriu, ktoré je v zozname laboratórií určených Ministerstvom životného prostredia SR. Vo vlastných priestoroch vykonávame aj mikrobiologické rozbory pitných vôd a bazénových vôd.

Akreditované odbery vzoriek odpadových vôd, kalov, pitných vôd a bazénových vôd sú vykonávané odbornými a kvalifikovanými pracovníkmi spoločnosti.

Akreditovanú činnosť laboratórium vykonáva od 04.04.2008 na základe Osvedčenia o akreditácii č. S - 226 vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou. Laboratórium na základe osvedčenia svoju činnosť vykonáva v súlade s Príručkou kvality a STN EN/ISO/IEC 17025.

Naša spoločnosť má dlhoročné a bohaté skúsenosti s technologickým servisom čistiarní odpadových vôd, ich zapracovaním a sledovaním prevádzky, systémov zneškodňovania kalov a vodovodných systémov.

Taktiež naša spoločnosť dlhodobo spolupracuje s poprednou spoločnosťou Aquatec VFL, s.r.o., ktorá je výhradným výrobcom a dodávateľom malých domových čistiarní odpadových vôd, septikov a zberných nádrží na Slovenskom a medzinárodnom trhu.


Kontroly ČOV sú zabezpečované vyhodnotením výsledkov: Pri laboratórnych skúškach naša spoločnosť používa laboratórne pomôcky a prístroje od spoločnosti LABO-SK (pomôcky zo skla - fy. BRAND, fy. SIMAX, plastov - fy. KARTEL, BIOHIT) a Hanna Instruments. Spolupracujeme so spoločnosťou Hach Lange, WTW, VWR. Chemikálie a rôzne činidlá používané pri laboratórnych skúškach nám dodáva spoločnosť Slavus, Microchem, Centralchem, Chromservis SK, OASIS – LAB, Cymedica.