Zákony a vyhlášky...

Nariadenie vlády 496/2010

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Vyhláška MZ SR č. 308/2012

o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

Vyhláška MŽP SR č. 55/2004

ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Nariadenie vlády SR č. 269/2010

ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Príloha č.1, č.2, č.3, č.6 a č.7